اخبار

دریافت و ارسال اسناد مناقصه ها و مزایده ها در سراسر کشور

پس از آگاهي يافتن از برگزاري يك مناقصه يا مزايده مرتبط با زمينه فعاليت خود ، يكي از نكات حائز اهميت جهت اتخاذ تصميم مناسب و انتخاب مشاركت در اين فرآيند...

ادامه مطلب »
دریافت و ارسال اسناد مناقصه ها و مزایده ها در سراسر کشور
  • 1